actie veld FJK_4158.jpg header keeper liggend blauw FJK_0679.jpg header keeper vliegend FJK_0831.jpg pionnen FJK_3969-2.jpg stick kunstgras FJK_3972.jpg team yell FJK_4003.jpg
 
Bestuur

ALV (Algemene Ledenvergadering) 23 september 2021, aanvang 20.30u

Nieuws afbeelding 14-9

UITNODIGING ALV (Algemene Ledenvergadering) 23 september 2021, aanvang 20.30u

Graag willen wij alle leden en de wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige leden van Hockeer uitnodigen voor de algemene ledenvergadering op 23 september 2021 om 20:30 uur. 

De ALV zal gehouden worden in het clubhuis van Hockeer. 

 

Tijdens de laatste ALV d.d. 28 oktober 2020 is het nieuwe bestuur gevormd met Dirk Jan van Berckel als voorzitter. Emmy Keulers werd benoemd tot penningmeester en Noud Schaper werd tevens benoemd tot bestuurslid, met de portefeuille 'Technische Commissie'. 

Deze ALV zal worden gevraagd om Wencke Daniels te bekrachtigen als bestuurder, in de rol van secretaris. 

 

Wij kijken graag met jullie terug op het afgelopen jaar, dat door Corona anders verliep dan wenselijk was. Ook zullen wij met jullie vooruit kijken naar seizoen 2021-2022, waarin onze vereniging hopelijk weer tot bloei zal komen.

 

De agenda van de ALV bevat in ieder geval:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Het vaststellen van de notulen van de vorige ALV d.d. 28-10-2020
  1. Vraag lid R. George over contributie Jong Dames 1
 3. Het jaarverslag van het bestuur (2020-2021)
 4. Het financieel verslag van het bestuur (over boekjaar 2020-2021)
 5. Het verslag van de kascommissie (over boekjaar 2020-2021)
 6. Het vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar (2020-2021)
 7. Het verlenen van decharge aan de leden van het bestuur
 8. Nieuwe bestuursleden:
  • Inventariseren van nieuwe bestuurders
  • Voorstel tot bekrachtigen van Wencke Daniels-Lammer als secretaris plus stemming
 1. Het vaststellen van de contributie en van andere bijdragen
  • Inclusief voorstel jaarlijkse indexering van de contributie met de consumentenprijsindex van de maand juni van het voorgaande jaar. Voor het seizoen 2021-2022 betekent dit een verhoging van 1,9%.
 1. Het vaststellen van de begroting voor het volgende boekjaar (2021-2022)
 2. Vorming kascontrole voor het seizoen 2021-2022
 3. Voorstel benoemen van Leden van Verdiensten en Ereleden
 4. Het bestuursbeleid
  • Korte presentatie uitslag leden-enquĂȘte
  • Vooruitblik komende seizoen
  • Lustrum van de vereniging - 45 jarig bestaan
  • Aanpassing van de statuten:
   • Als besproken in de ALV d.d. 28-10-2020
   • N.a.v. de aanpassing in de wet 'WBTR' (Wet Bestuur en Toezicht  Rechtspersonen)
   • N.a.v. aanpassing in statuten van de KNHB i.v.m. nieuwe bindingsmodel
 1. De rondvraag
 2. Sluiting door de voorzitter

Namens het bestuur, Dirk Jan van Berckel, voorzitter HV Hockeer

 

NB. Elk lid, erelid en lid van verdienste heeft één stem. Stemmen per volmacht is mogelijk, zie voor de vereisten art. 16 van de statuten (op www.hockeer.nl).

 

 


 
Bijlage

Sponsoren

Zoeken

Agenda

3-10 C-D borrel