actie veld FJK_4158.jpg header keeper liggend blauw FJK_0679.jpg header keeper vliegend FJK_0831.jpg pionnen FJK_3969-2.jpg stick kunstgras FJK_3972.jpg team yell FJK_4003.jpg
 
Technische commissie

Stappenplan tot indeling

Nieuws afbeelding 24-4

Beste leden en ouders,

Een van de uitkomsten van de strategiesessie met de bond is de wens voor een nieuw indelingsbeleid. Het uitgangspunt voor de komende jaren is om te werken vanuit een indelingsbeleid waar motivatie leidend is. Hierdoor wordt er meer recht gedaan aan de hockeybeleving van ieder kind. Met daarnaast de positieve neveneffecten dat door de wisselende teamsamenstellingen het clubgevoel wordt vergroot en de ontwikkeling van ieder kind wordt gestimuleerd.

Jongenslijn Graag zoomen wij nog specifiek in op de jongenslijn. Wij hebben de gesprekken met MHC wederom opgestart. Met als doel te komen tot een gemeenschappelijke teamindeling voor de jongenslijn van MHC en Hockeer. Wij willen iedereen vragen ons de tijd te gunnen dit te realiseren en ingeschreven te blijven bij Hockeer. Uiteraard blijven wij de jongensteams separaat briefen over de voortgang van dit proces.

Tijdsladder om te komen tot een indeling Als TC moeten wij de spelers en teamindelingen uiterlijk 8 juni a.s. melden bij de KNHB. Om dit te realiseren werken wij met onderstaand stappenplan en daaraan gekoppelde tijdslijnen.

Let op: dit betekent dat opzeggingen uiterlijk 13 mei a.s. schriftelijk moeten zijn gemeld bij de ledenadministratie. Enkel melden bij coach of manager is niet afdoende,

Stap 1

Deadline opzegging

13 mei 2022

Stap 2

Lijncoördinatoren maken i.s.m. de coaches de eerste teamindeling.

Week 20

Stap 3

Eerste resultaten worden gedeeld met de coaches .

Week 21

Stap 3

TC vergadering t.b.v. indeling.

Maandag 30 mei 2022

Stap 4

Laatste puntjes op de i.

Week 22

Stap 5

Inschrijving teams en spelers bij de KNHB.

6 juni

Stap 6

Bekendmaking/communicatie teams op de website.

10 juni

Stap 7

Deadline voor aanmelden coaches en managers.

18 juni  

 

 

 

Extra data

 

 

 

Laatste wedstrijd

Zaterdag 11 juni

 

Slotdag jongste jeugd

Zaterdag 18 juni

 

Coaches en trainers nieuwe seizoen bekend

Vrijdag 24 juni

 

Afsluiting seizoen

Zondag 26 juni

De technische commissie hanteert het volgende stappenplan om te komen tot een indeling. 

Stap 1: Leeftijd Wij delen in op basis van leeftijd. Dit is ons vertrekpunt. De KNHB hanteert hiervoor de volgende heldere richtlijnen:

"Leeftijdscategorieën en peildata - In het Bondsreglement van de KNHB zijn de leeftijdscategorieën vastgesteld voor deelname aan de door de KNHB georganiseerde competities. Peildatum voor het vaststellen van de leeftijd is 1 oktober van het lopende bonds- c.q. competitiejaar:

-Jonger dan 6 jaar: G-jeugd; -6 of 7 jaar: F-jeugd -8 of 9 jaar: E-jeugd -10 of 11 jaar: D-jeugd -12 of 13 jaar: C-jeugd -14 of 15 jaar: B-jeugd -16 of 17 jaar: A-jeugd.

Het is daarbij niet toegestaan dat spelers in een jongere leeftijdscategorie spelen dan waarin ze volgens hun leeftijd moeten spelen. Hoger spelen mag wel altijd. Iemand die A-leeftijd heeft, mag dus niet in de B spelen. Iemand met B-leeftijd mag wel in de A spelen”

Afwijken van deze regel? De betreffende (lijn)coördinator kan een verzoek hiertoe indienen bij de voorzitter van de Technische Commissie. Voor de 3-, 6- en 8-tallen eindigt hierbij het stappenplan: er wordt niet verder ingedeeld of geselecteerd. Prestaties zijn hier van ondergeschikt belang, sociale factoren zijn doorslaggevend. Spelplezier staat voorop.

Stap 2. Intrinsieke motivatie Voor de huidige en aankomende 11-tallen wordt -als de lijn groot genoeg is- vervolgens gekeken naar intrinsieke motivatie en daarbij horende hockeybeleving van ieder kind. Hierbij maken we enerzijds onderscheid tussen spelers die alles in het werk willen stellen om een optimale prestatie te kunnen leveren tijdens trainingen en wedstrijden. Anderzijds spelers die meer belang hechten aan de sociale aspecten van hockey. Deze beoordeling wordt gedaan door de trainers en coaches van de betreffende teams. Technische en tactische vaardigheden van een speler zijn in eerste instantie niet doorslaggevend bij het maken van een teamsamenstelling; hockeybeleving en intrinsieke motivatie geven de doorslag. Het doel is teams te creëren met gelijkgestemde wat hockeybeleving betreft. 

Als door middel van het onderscheid in intrinsiek motivatie meerdere volledige teams kan worden gevormd, dan eindigt hier het stappenplan.

Stap 3. Technische beoordeling Er kan een situatie ontstaan dat op basis van onderscheid in intrinsieke motivatie geen volledige teams kan worden samengesteld. Denk hierbij aan het praktische voorbeeld; dat er 30 kinderen in één leeftijd lijn zitten waarbij 20 kinderen in aanmerking willen komen voor het team dat samengesteld gaat worden op basis van motivatie. In deze situatie gaan extra factoren meewegen om te komen tot een indeling. In dit geval worden de coaches en trainers gevraagd de betreffende spelers ook te beoordelen op de volgende criteria, om zo alsnog tot een passende teamindeling te komen:   

A.      1) Techniek - Hoe beheerst een speler de basistechnieken: pushen, flatsen (forehand, backhand), slaan (forehand en backhand), stoppen (forehand en backhand)?

B.       2)Tactiek – Hoe is het spelinzicht?

C.       3)Team participatie – Maakt (en wil) de speler onderdeel uit (maken) van het team?

Opmerking: Kinderen ontwikkelen zich. Waar een kind eerst zeer gemotiveerd is, kan in de loop van de jaren het plezier een prominentere plek krijgen of juist andersom. Om recht te blijven doen aan de veranderende hockeybeleving van ieder kind, delen de (lijn)coördinatoren jaarlijks de kinderen opnieuw in. Deze manier van indelen gebeurt bij alle elftallen. Hierdoor kunnen er ook jaarlijks wisselende teamsamenstellingen ontstaan.

Wie maakt de teamindeling? De lijn coördinatoren i.s.m. de voorzitter van de technische commissie zijn verantwoordelijk voor het maken van de teamindelingen. Zij maken de keuzes op basis van leeftijd en de input die zij verkregen hebben van de trainers en coaches bij de daarbij horende stappen.

Wij vragen iedereen de keuzes van de technische commissie te respecteren en te honoreren. 

Tot slot: het samenstellen van een team blijft maatwerk en valt niet geheel in een mal te vangen. Wij willen iedereen meegeven dat het indelen van alle spelers een complexe puzzel is, die de (lijn)coördinatoren met grote zorg en de beste bedoelingen zullen maken.

Echter, mocht je nu toch al vragen hebben over het indelingsbeleid in het algemeen, dan kan je wenden tot de voorzitter TC, Noud Schaper, middels [email protected] 

Met vriendelijke groet,

Klazien (Jongste Jeugd), Bjorn (Meiden C en D) , Ivo (Meiden A en B) , Ralf (Senioren) Joep (jongens) en Noud (voorzitter TC)

Contactgegevens Noud Schaper M: 06 25 06 03 96 

Sponsoren

Zoeken