actie veld FJK_4158.jpg header keeper liggend blauw FJK_0679.jpg header keeper vliegend FJK_0831.jpg pionnen FJK_3969-2.jpg stick kunstgras FJK_3972.jpg team yell FJK_4003.jpg
 

Algemene Ledenvergadering ALV

woensdag 28 oktober 2020   |   20:30 - 23:00   |   Hockeyclub Hockeer

 De agenda voor deze ALV ziet er als volgt uit:

 

1.      Opening door de voorzitter

2.      Notulen ALV 2019

3.      Verenigingsverslag 2019 - 2020

4.      Verslag kascontrolecommissie over 2017-2018

5.      Decharge aan bestuur over verenigingsjaar 2017-2018

6.      Financiële verantwoording 2018 - 2019

7.      Verslag kascontrolecommissie over 2018 - 2019

8.      Decharge aan bestuur over verenigingsjaar 2018 - 2019

9.      Financiële verantwoording 2019 - 2020

10.  Verslag kascontrolecommissie over 2019 - 2020

11.  Decharge aan bestuur over verenigingsjaar 2019 - 2020

12.  Aftredende en nieuwe bestuursleden

·         Inventariseren van de, conform de statuten in de vergadering ingebrachte voordracht, nieuwe bestuurders anders dan die door het zittende bestuur  

·         Voorstel tot benoemen van Dirk-Jan van Berckel als bestuursvoorzitter plus stemming

·         Voorstel tot bekrachtigen van Emmy Keulers als penningmeester plus stemming

·         Voorstel tot bekrachtigen van Noud Schaper als bestuurder met portefeuille TC plus stemming

·         Formeel aftreden bestuurssecretaris Mariëlle van der Kamp

·         Formeel aftreden bestuursvoorzitter Paul Valckx middels overdracht van de voorzittershamer

13.  Voorstel begroting verenigingsjaar 2020 - 2021

·         Incl. voorstel verhoging contributie

14.  Vorming kascontrolecommissie voor het jaar 2020 - 2021

15.  Voorstel plus benoemen Leden van Verdiensten en Ereleden

16.  Vooruitblik verenigingsjaar:

·         Corona en impact en onzekerheid, o.a. niet doorgaan van zaalhockey

·         Aankondiging lustrum van de vereniging in 2021

17.  Kleine aanpassingen van de nieuwe statuten van Hockeer d.d. 28 mei 2018

·         De aanpassingen van de statuten zijn ter inzage geplaatst op de website van HV Hockeer (www.hockeer.nl) en zijn reeds goedgekeurd door de KNHB (verplichting). Opmerking: het boekjaar van Hockeer zal statutair overeen blijven komen met het verenigingsjaar (1 juli tot 30 juni).

-          Voorstel tot goedkeuring (2/3 meerderheid van de stemgerechtigden tijdens de ALV vereist)

18.  Rondvraag

19.  Sluiting door de nieuwe voorzitter

Sponsoren

Zoeken