actie veld FJK_4158.jpg header keeper liggend blauw FJK_0679.jpg header keeper vliegend FJK_0831.jpg pionnen FJK_3969-2.jpg stick kunstgras FJK_3972.jpg team yell FJK_4003.jpg
 

ALV - Algemene ledenvergadering

donderdag 29 september 2022   |   20:00 - 23:00   |   Hockeyclub Hockeer

De agenda van de ALV bevat in ieder geval:

1.       Opening door de voorzitter

2.       Het vaststellen van de notulen van de vorige ALV d.d. 23-09-2021

3.       Het jaarverslag van het bestuur (2021-2022)

4.       Het financieel verslag van het bestuur (over boekjaar 2021-2022)

5.       Het verslag van de kascommissie (over boekjaar 2021-2022)

6.       Het vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar (2021-2022)

7.       Het verlenen van decharge aan de leden van het bestuur

8.       Het vaststellen van de contributie en van andere bijdragen

9.       Het vaststellen van de begroting voor het volgende boekjaar (2022-2023)

10.   Vorming kascontrole voor het seizoen 2022-2023

11.   Voorstel tot bekrachtigen van Rosalie Reuser als algemeen bestuurslid plus stemming

12.   Voorstel benoemen van Leden van Verdiensten en Ereleden

13.   Stand van zaken strategie en speerpunten voor seizoen 2022-2023

14.   De rondvraag

15.   Sluiting door de voorzitter

Sponsoren

Zoeken